Strøby Borgerforening

 

Vedtægter

 

 

§ 1 Foreningens navn

 

Foreningens navn er Strøby Borgerforening. Den har hjemsted i Strøby (4671- postnummerområdet)

 

§ 2 Foreningen formål

 

Foreningens formål er at

 

Foreningen er upolitisk og forholder sig neutral ved alle politiske valg.

 

§ 3 Medlemskab

 

Foreningen er baseret på husstandsmedlemskab uden hensyntagen til antallet af beboere samt disses alder.

 

Enhver selvstændig husstand beliggende i 4671-postnummerområdet og som betaler kontingent kan optages som medlem af foreningen.

 

§ 4 Generalforsamling

 

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

 

På generalforsamlingen fremlægges revideret regnskab og bestyrelsens beretning til godkendelse. Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel ved annoncering i Stevnsbladet.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen eller 10% af medlemmerne skriftligt begærer dette med motiveret dagsorden.

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter begæringens fremkomst og varsles som en ordinær generalforsamling.

 

Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.

 

På generalforsamlingen vælges foreningens daglige ledelse samt bilagskontrollant.

 

På generalforsamlingen vælges desuden 2 suppleanter for bestyrelsen og en suppleant for bilagskontrollant. Suppelanterne vælges for ét år ad gangen.

 


§ 5 Foreningens ledelse

 

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand, kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at formand og 2 bestyrelsesmedlem vælges i lige år og kasserer og et bestyrelsesmedlem vælges i ulige år.

 

Kontaktpersoner til de af bestyrelsen godkendte aktivitetsgrupper tilforordnes bestyrelsen som observatører med tale-, men ikke stemmeret.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§ 6 Økonomi

 

Generalforsamlingen fastsætter medlemskontingentets størrelse og drøfter budget for det kommende år.

 

§ 7 Opløsning

 

Opløsning af Strøby Borgerforening kan kun ske ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med 14 dages interval og skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer på hver generalforsamling.

 

Eventuel formue på opløsningstidspunktet tilfalder almennyttige formål.

 

 

 

 

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 5. april 1989.

 

- § 4 er ændret på generalforsamlingen i 1990 og i 2003.

- § 3 og 5 er ændret på generalforsamling i 2008.

- § 4 er ændret på generalforsamlingen i 2013.

 

 

12-03-2018